Sadržina i elementi računa su propisani članom 42. Zakona o PDV-u.

Mnogi smatraju da je to formalnost, ali treba paziti da su elementi računa ujedno ispravni i svrsishodni.

Poreska inspekcija prvo polazi od provere formalne ispravnosti Vaših računa, zatim na ispunjenost ostalih uslova.

Navedeno važi kako za ulazne račune, tako i za izdate račune.

Na primer, ukoliko ste odbili PDV sa računa Vašeg dobavljača, a račun nema sve elemente koje Zakon zahteva, smatra se da ste neosnovano odbili PDV i zahtevaće se korekcija PDV prijave za onaj period u kome se smatra da je izvršen promet po tom računu.

Izdvajamo najčešće primere grešaka iz prakse.

  1. Datum izdavanja je raniji od datuma prometa.
    Datum izdavanja može biti isti kao datum prometa ili kasniji datum od datuma prometa. Nije ispravno izdati račun pre izvršenja prometa. Na primer, nije dozvoljeno izdati račun 05.09.2021. a izvršiti uslugu ili isporučiti robu 10.09.2021. Šta je potrebno u slučaju naplate robe/usluga unapred, pročitajte naše tekstove Avansni račun i Predračun.
  2. Usluge koje pružate na mesečnom nivou fakturišete sredinom meseca.
    Ukoliko Vaša kompanija pruža uslugu zakupa drugom pravnom licu i naplaćuje uslugu zakupa na mesečnom nivou (izdajete račune svakog meseca), nije ispravno uslugu zakupa za mesec Septembar fakturisati na dan 16.09.2021. već je jedino ispravno izdati račun na datum 30.09.2021. kada se usluga zakupa za taj mesec smatra izvršenom.
  3. Vršite građevinske usluge, u sistemu PDV-a se pozivate na član 10. bez prethodne konsultacije sa knjigovođom
    Oblast građevinarstva je pretrpela najviše izmena u smislu poresko-pravnih propisa i konsekvenci koje iz istih proizilaze. Primena člana 10. koje se primenjuje u građevinarstvu je vrlo kompleksna i zavisi od pojedinačne konkretne situacije i prometa. Za tumačenje svake posebne situacije je neophodna konsultacija sa Vašim knjigovođom, koji je zadužen da prati izmene u toj oblasti, i u skladu sa izmenama, da Vam pruži smernice po pitanju izdavanja računa i obračuna privremenih situacija, kao i uslova pod kojim možete ili ne možete biti oslobođeni obračuna i plaćanja PDV-a.