Porez na dobit po odbitku je porez koji Vi plaćate na prihode koje je ostvarilo pravno lice iz inostranstva iz poslovanja sa Vama

Zakonom o porezu na dobit je propisano da se porez po odbitku plaća na prihode koje ostvaruju pravna lica iz inostranstva po osnovu:

1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu;

2) naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (licence, dizajnerska rešenja, baze podataka);

3) kamata (po osnovu kredita, neiskoriščenih sredstava);

4) naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike (Pravno lice iz inostranstva vlasnik stvari na teritoriji Republike Srbije);

5) naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.(Revizorski izveštaji, studija o transernim cenama….)

Ukoliko ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije definisano da se ne plaća porez po odbitku ili da postoji povlašćena stopa, obračunava se plaća porez po stopi od 20 % u roku od 3 dana od dana isplate.

Ukoliko vršite plaćanje ili primate usluge od pravnih lica iz inostranstva ili njihovih stalnih poslovnih jedinica iz zemalja koje se smatraju „poreskim rajevima“ obračunavate i plaćate porez po stopi od 25 % u roku od 3 dana od dana isplate.

Prilikom obračuna možete primenjivati odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da primalac uplate dokaže status rezidenta države (potvrda o rezidentnosti koja važi tokom jedne kalendarske godine) sa kojom je Republika Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je stvarni vlasnik prihoda.