Kada jedan PDV obveznik vrši promet imaocu korporacijske kartice propisano je da se fiskalni račun koji se tada izdaje ne smatra računom u smislu Zakona o PDV.

U tom slučaju se na kraju poreskog perioda storniraju fiskalni računi (izdaju računi refundacije) i izda jedan „zbirni“ račun za celokupan promet u tom poreskom periodu. Kada su i prodavac na malo i kupac (imalac korporacijske kartice) korisnici SEF, taj „zbirni“ račun na kraju poreskog perioda treba da bude e-faktura.

Ministarstva finansija je zauzelo stav da onda kada se fiskalni račun u maloprodaji ne smatra računom u smislu PDV propisa i kada je predviđeno izdavanje zbirnog računa, među korisnicima SEF, treba da se izda e-faktura.

ZAKAŽITE VAŠE KONSULTACIJE

Za više informacija pozovite nas ili nam pišite.

+381 63 42 55 83

konsultacije@tyb-cons.com