Minimalna cena rada koja važi od 01.01.2022 godine iznosi 201,22 RSD po radnom satu, na osnovu utvrđene cene rada minimalna zarada će se u 2022. godini kretati u rasponu od 32.195,20 do 37.024,48 u zavisnosti od broj radnih sati u mesecu

Pregled minimalne neto zarade po mesecima u 2022.godini

Mesec /Radni sati/ Neto zarada RSD

Januar 2022. / 168 / 33.804,96

Februar 2022. / 160 / 32.195,20

Mart 2022. / 184 / 37.024,48

April 2022. / 168 / 33.804,96

Maj 2022. / 176 / 35.414,72

Jun 2022. / 176 / 35.414,72

Jul 2022. / 168 / 33.804,96

Avgust 2022. / 184 / 37.024,48

Septembar 2022. / 176 / 35.414,72

Oktobar 2022. / 168 / 33.804,96

Novembar 2022. / 176 / 35.414,72

Decembar 2022. / 176 / 35.414,72

 

U minimalnoj ceni rada nisu sadržani: regres, topli obrok, minuli rad, naknada za prevoz…

Nova minimalna cena rada po satu važi i za poslodavce koji decembarsku zaradu isplaćuju u toku Januara 2022.

Stopa doprinosa za PIO je smanjena sa 25,5% na 25%, a neoporezivi iznos je povećan sa 18.300,00 na 19.300,00 RSD.

 

Određeni su i novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice za obračun doprinosa

Najniža osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi: 30.880,00 RSD

Najviša osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi: 441.140,00 RSD