Zakonom o zdravstvenom o osiguranju definisano je da pravo na naknadu u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti, povrede van rada i na radu ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće nemaju:

– osnivači odnosno članovi privrednog društva koji rade u njima bez zasnovanog radnog odnosa

– lica angažovana po ugovoru o privremeno povremenim poslovima

– lica koja su angažovana putem omladinske zadruge

– lica angažovana po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o stručnom osposobljavanju

– sportisti koji obavljaju sportsku delatnost kao samostalnu delatnost

– lica koja obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino i osnovno zanimanje