Zakon predviđa više načina za pokriće gubitka i to:

-na teret neraspoređene dobiti

-smanjenjem osnovnog kapitala

-na teret rezervi

-putem dodatnih uplata osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital

Posledično, privredno društvo ne može da poveća osnovni kapital ili isplati dividendu ukoliko nije pokrilo celokupan gubitak ranijih godina.

Ova promena mora biti ispraćena adekvatnim odlukama skupštine društva i internim aktima kompanije.