Kako od početka 2023. godine većina obveznika šaljem i prima računa preko SEF-a, nije redak slučaj u praksi da dođe do izdavanja faktura koje nisu ispravne.

Kako bi izdavalac fakture smanjio izlazni PDV po osnovu stornirane fakture nepohodno je da budu ispunjenja dva uslova u kumulativu:

1) Da je faktura stornirana na SEF-u

2) Da primalac fakture dostavi izjavu da nije koristio prethodni PDV po osnovu predmetne fakture

Period u kojem se smanjuje izlazni PDV je period kada izdavalac fakture poseduje overenu i potpisanu izjavu ood strane kupca, bez obzira na datum storniranja.

Vrednost smanjenog PDV-a se unosi u zbirnu evidenciju na SEF-u.

ZAKAŽITE VAŠE KONSULTACIJE

Za više informacija pozovite nas ili nam pišite.

+381 63 42 55 83

konsultacije@tyb-cons.com