Šta znači termin „neoporezivi“ iznos?

 

Na primer, ukoliko kažemo da je neoporeziv iznos 4.040,00 na ime prevoza zaposlenih, to znači da se sve isplate do tog iznosa ne oporezuju porezima i doprinosima.

 

Prosto izvršite transakciju na tekući račun zaposlenog i nemate više obaveza po tom pitanju.

 

Ukoliko nekom zaposlenom isplatite na ime prevoza 5.000,00 podnosite poresku prijavu i plaćate porez na razliku od 960 dinara.

 

Slična logika se može primeniti i kod svih ostalih navedenih kategorija neoporezivih iznosa.

 

1. Pokloni za decu zaposlenih

U ime novogodišnjih ili božićnih paketića možete isplatiti svakom zaposlenom koji ima dete do 15 godina iznos od 10.100,00 dinara

2. Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

Neoporezivi iznos je u visini prosečne zarade isplaćene u Republici po novorođenom detetu

3. Solidarna pomoć u slučaju bolesti ili rehabilitacije zaposlenog

Navedena pomoć se odnosi i na zaposlenog i na člana njegove porodice, neoporezivi iznos je 40.399,00 dinara

4. Stipendije

Ugovor o stipendiji možete sklopiti sa studentom kog planirate da zaposlite, mesečni neoporezivi iznos je 30.967,00 dinara

5. Jubilarna nagrada

Jubilarnom nagradom možete obradovati člana svog kolektiva u iznosu od 20.198,00 dinara

6. Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog

U slučaju člana porodice zaposlenog možete jednokratno isplatiti iznos od 70.696,00 dinara

7. Troškovi lečenja zaposlenog u zemlji ili inostranstvu

U visini stvarnih troškova lečenja koji su dokumentovani od strane zdravstvene ustanove, kao i dokumentovani troškovi prevoza i smeštaja za potrebe lečenja

8. Prevoz do radnog mesta

Naknada dokumentovanih troškova prevoza za odlazak i dolazak sa rada, do visine mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju ili stvarnih troškova, a najviše do 4.040,00 dinara

9. Dnevnice za službeni put

Neoporezivi iznos isplaćenih dnevnica za službeni put u zemlji je 2.425,00 dinara dnevno, a za službeni put u inostranstvu je 50,00 eur dnevno.

Termin „neoporezivi iznos“ znači da sve isplate zaposlenima do tog iznosa ne podležu bilo kakvom oporezivanju. Ukoliko zaposlenom isplatite prevoz u iznosu od 5.000,00 dinara, plaćate porez na razliku od 960,00 dinara (5.000,00-4.040,00).

Navedeni iznosi važe do 31.01.2022. godine, u narednom periodu će biti objavljeni novi neoporezivi iznosi koji će važiti od 01.02.2022.godine.